77395 TAR SH DAY_03_SHOT_05_GROUP_8_052 vE_P2_13_GGB