77395 TAR SH DAY_03_SHOT_03_GROUP_6_60s_POP_B_120 vD_P2_13_GGB