77395 TAR SH DAY_03_SHOT_02_GROUP_5_C_216 vH_P2_13_GGB